หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1.1, แบบที่ 2.1 และแบบที่ 2.2

ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Computer Engineering)

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการผลิต นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน ตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีทักษะในการสอน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และการให้บริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนา ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. ผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความเข้าใจ และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
 3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ การพัฒนาแอพพลิเคชันประยุกต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. อาจารย์และนักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
 3. ที่ปรึกษา สถาบันรัฐและเอกชน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 270,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 450,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท
แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
       
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
       
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
       

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555