หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Computer Engineering)

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักวิชาการบุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอกวิศวกรและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและนานาชาติตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีทักษะในการสอนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ 

     วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความเข้าใจ และความสามารถในการพัฒนาองค์ประกอบซึ่งเป็นมูลค่าหลักในนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
 3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการเข้าร่วมและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
 4. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ และมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1. นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 3. ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
 4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 

ดุษฎีบัณฑิตสามารถพัฒนานวัตกรรมผ่านการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายงานวิจัยขั้นสูงโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 270,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 450,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท 

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์36 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ6 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต
    
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก12 หน่วยกิต
    

     อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561

     ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 12 ก.ค. 64