หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบที่ 1.2 และ แบบที่ 2.1

ปริญญาเอก สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Business Administration
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Business Administration)

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความสามารถในการวิจัยทางการบริหารและสามารถเผยแพร่ผลงานให้ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจและสังคม
  2. มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
  1. ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริการ
  2. ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านการประกอบธุรกิจ
  3. ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนานักบริหารธุรกิจ
  4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ
  5. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท
แบบ 1.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
       
แบบ 2.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเฉพาะ
   1) หมวดวิชาบังคับ
   2) หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
    3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560