หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบที่ 1.1, แบบที่ 1.2, แบบที่ 2.1 และ แบบที่ 2.2

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Applied Chemistry)

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กอปรด้วยจริยธรรม คุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเคมีสาขาต่างๆ รวมทั้งมีทักษะทางการวิจัยในเชิงลึกที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นสากลและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ทางวิชาเคมีและมีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัย
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท
แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
       
แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
       
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
    3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
    1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
    3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
       

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2560