หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบที่ 1.1 และแบบที่ 1.2

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Biological Sciences
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Biological Sciences)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Biological Sciences)

วิชาการเป็นเลิศ เด่นงานวิจัย สังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ / หรือ การสรรสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างลึกซึ้ง และมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัย
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ

 1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 2. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
 3. ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    
แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2560