หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ปริญญาโท สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Science
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ชื่อย่อ :วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Anti-Aging and Regenerative Science)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Anti-Aging and Regenerative Science)

     หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ความรู้ด้านการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Clinical Anti-Aging and Regenerative Science Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์(Medical Science) หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Anti-Aging and Regenerative Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศ
 2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่ เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

 1. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 2. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ประกอบวิชาชีพอิสระ
 4. ผู้ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 60,000.- บาท

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) (สำหรับผู้สำเร็จสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์)  
  1. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) (สำหรับผู้สำเร็จสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    
แผน ข  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) (สำหรับผู้สำเร็จสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  3. หมวดค้นคว้าโดยอิสระ 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ พ.ศ. 2560

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Social Media

MFUconnect