หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก 2 และ แผน ข

ปริญญาโท สำนักศิลปศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ:Master of Arts Program in English for Professional Development
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
ชื่อย่อ :ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Arts (English for Professional Development)
ชื่อย่อ :M.A. (English for Professional Development)

     หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีสามัตถิยะด้านภาษาและวัฒนธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. นำความรู้ด้านทฤษฏี หลักการด้านภาษา ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
  2. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือบุคคลทีมีความแตกต่างด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมได้
  3. ประยุกต์ใช้วิทยาการต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและเพื่อการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมในฐานะสมาชิกประชาคมโลก

  1. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
  2. นักวิชาการและนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  3. บุคลากรองค์กรระหว่างประเทศ สถานศึกษานานาชาติหรือสถานประกอบการธุรกิจข้ามชาติ

ค่าธรรมเนียม (จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 220,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 55,000 บาท

แผน ก แบบ ก 1
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร  
  1. หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต*
  2. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  *ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1, 2  
    
แผน ก แบบ ก 2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  โครงสร้างหลักสูตร  
  1. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    
แผน ข  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  โครงสร้างหลักสูตร  
  1. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  3. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2560

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Social Media

MFUconnect