หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน
ภาษาอังกฤษ:Master of Public Health Program in Border Health Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพชายแดน)
ชื่อย่อ :ส.ม. (การจัดการสุขภาพชายแดน)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Public Health (Border Health Management)
ชื่อย่อ :M.P.H. (Border Health Management)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุข มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางด้านการสาธารณสุข และบูรณการศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการ/วิชาชีพ มีความสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้และทักษะในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนตามมาตรฐานสากล และทำงานเป็นทีมร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ กล้าแสดงออกทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยหรือริเริ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการสาธารณสุข หรือใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ในกลุ่มประชากรเฉพาะที่ครอบคลุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย กลุ่มเปราะบาง ประชากรชายแดนและชายขอบ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความซื่อสัตย์ สามารถตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. สามารถอภิปรายเชื่อมโยงทฤษฎี แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติของศาสตร์ทางการสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนได้
 3. มีทักษะในการคิดเชิงระบบที่ซับซ้อน และบูรณาการศาสตร์ด้านสาธารณสุขและศาสตร์
  ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
 4. สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย หรือริเริ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการสาธารณสุข หรือใช้หลักฐาน
  เชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
 5. มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการสุขภาพตามมาตรฐานสากล ในกลุ่มประชากรเฉพาะที่ครอบคลุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย กลุ่มเปราะบาง ประชากรชายแดนและชายขอบ
 6. มีทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในรูปแบบสหวิชาชีพในองค์กรข้ามชาติ สามารถเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และสื่อสารในการจัดการสุขภาพชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถออกแบบ ดำเนินการ และประเมินผล ของแผนงาน/โครงการ/ระบบสุขภาพ/ระบบประกันสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพ/ระบบสุขภาพชุมชน/ชายแดนที่ซับซ้อนได้

มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1. นักพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติ
 2. นักจัดการสุขภาพข้ามแดนและข้ามวัฒนธรรมในบริบทที่ซับซ้อน
 3. นักจัดการสุขภาพทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
 4. นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน
 5. นักวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 6. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program) แผน ก 1 และ ก 2

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 160,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(9) หน่วยกิต
  2. หมวดวิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
  หมายเหตุ *หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จะไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
    
แผน ก2 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(3) หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ21 หน่วยกิต
       1) กลุ่มวิชาแกน 7 หน่วยกิต
       2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 14 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต
  4. หมวดวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
  หมายเหตุ *หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จะไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
    
แผน ข 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี) 
  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (3) หน่วยกิต 
  1. หมวดวิชาบังคับ27 หน่วยกิต
       1) กลุ่มวิชาแกน7 หน่วยกิต
       2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข20 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต
  3. หมวดการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต
  หมายเหตุ *หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จะไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน พ.ศ. 2562

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Social Media

MFUconnect