หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Food Science and Technology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ :วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Food Science and Technology)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วยความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมอาหารที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารได้
  3. ผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

  1. ผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายการตลาด
  2. นักวิจัย/นักการตลาด หรือทำงานในระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารทั้งของภาครัฐและเอกชน
  3. ผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/นักวิจัย/นักวิชาการ/อาจารย์ ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในด้านการศึกษา โภชนาการ มาตรฐาน/ความปลอดภัย ระบบควบคุม/ประกันคุณภาพ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
  4. นักพัฒนาธุรกิจ/นักวิเคราะห์/อาชีพอื่นๆในอนาคตในกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก1 และ ก2  จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 7 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 17 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    
แผน ข  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 7 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 23 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2560

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Social Media

MFUconnect