หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

ปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Postharvest Technology and Innovation

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Postharvest Technology and Innovatiojn)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Postharvest Technology and Innovatiojn)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย เพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ คือ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการวิจัย และมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศทางด้านธุรกิจสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

     บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือเป็นอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวได้

 • PLO1: มีความรู้รอบและรู้ลึกในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • PLO2: เป็นผู้มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้
 • PLO3: มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • PLO4: มีความสามารถในการทำงานวิจัยและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
 • PLO5: มีความสามารถในการประกอบกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 • แผน ก1
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   140,000   บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  35,000  บาท
 • แผน ก2 แผน ข
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   180,000   บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  45,000  บาท

แผน ก1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ก2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือก 10 หน่วยกิต

แผน ข  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
    1. หมวดวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 13 หน่วยกิต
    3. การค้นกว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว พ.ศ. 2562

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 ก.ค. 64