หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

ปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Postharvest Technology and Innovation
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)
ชื่อย่อ :วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Postharvest Technology and Innovatiojn)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Postharvest Technology and Innovatiojn)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย เพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ คือ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

 1. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วางแผน ทำวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงได้
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า สื่อสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม
 4. สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

     บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือเป็นอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวได้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก1 (จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก2( จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 180,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000.- บาท
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ข ( จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 180,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000.- บาท

แผน ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
    
แผน ก2 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ14 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก10 หน่วยกิต

แผน ข 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ17 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก13 หน่วยกิต
  3. การค้นกว้าอิสระ6 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว พ.ศ. 2562

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Social Media

MFUconnect