หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 และ แผน ก 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Computer Engineering
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : M.Eng. (Computer Engineering)

     ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับความเป็นเลิศของสำนักวิชาฯ โดยตระหนักถึงโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กรอบแนวคิดการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าใจหลักปฏิบัติในระดับสากล และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 
 1. นักพัฒนานวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์
 2. วิศวกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
 3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 4. ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 5. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
 6. ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท
แผน ก1
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ก2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
    3. หมวดวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560