หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ:Master of Science Program in Information Technology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ :วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ :M.Sc. (Information Technology)

     แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Value–Based Economy) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลักในการสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนในยุคเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัล (Digital Economy and Digital Society) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีความสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถยกระดับและแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิตัล โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านทฤษฎีพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติและการใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียน การสอนประกอบการบรรยายโดยใช้สื่อประสม การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากปัญหา และการทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย และรองรับการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและผนวกกับร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสากลประเทศ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีมาตรฐานระดับสากล ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ปรับใช้กับบริบทและแนวทางของความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
 2. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้ากับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล
 4. มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถ ในการศึกษาค้นคว้า และ/หรือ วิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาวะความเป็นผู้นำ
 6. มีจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ผู้จัดการโครงการและบริหารหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ผู้สอนและ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ผู้กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • PLO1: มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรับเข้าใช้กับบริบทของประเทศ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
 • PLO2: มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-directed learner) รวมถึงเป็นผู้ใฝ่ความรู้และมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learner) โดยมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • PLO3: มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของเศรษฐกิจดิจิตอล
 • PLO4: มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถ ในการศึกษาค้นคว้า และ/หรือ วิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • PLO5: มีทักษะในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสาร การนำเสนอที่ดี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาวะความเป็นผู้นำ
 • PLO6: จริยธรรมที่ดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรวมถึงมีความสามารถในการใช้พิจารณญาณอย่างเป็นระบบ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก1  จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 100,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท

แผน ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
    
แผน ก2 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์18 หน่วยกิต
    
แผน ข 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ18 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก12 หน่วยกิต
  3. หมวดการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 ก.ค. 64