หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาโท สำนักวิชานิติศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Master of Laws
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ :น.ม.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Laws
ชื่อย่อ :LL.M.

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กฎหมายในเชิงลึก มีทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมาย และเป็นผู้มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และรากฐานของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พร้อมทั้งวิธีการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพแห่งพฤติการณ์แต่ละกรณี
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายและชี้ประเด็นปัญหาทางกฎหมายพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 3. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงพื้นที่ทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
 4. มีทักษะในการการเขียนผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้
 5. ตระหนักและปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย

 1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง
 2. พนักงานคดีปกครอง
 3. นิติกรของหน่วยงานราชการ หรือฝ่ายกฎหมายในภาคเอกชน
 4. ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 5. อาจารย์ และนักวิชาการ/นักวิจัยด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
 6. วิชาชีพอื่น ๆ

สาขานิติศาสตร์ แผน ก 1 ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 120,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิทยานิพนธ์ 39 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
    
แผน ข  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
  3. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
    

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560

สำนักวิชานิติศาสตร์

Social Media

MFUconnect