หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 1 , แผน ก 2 และ แผน ข

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Master of Business Administration Program in Business Administration
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ :M.B.A. (Business Administration)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้หลักการ และทฤษฎีทางบริหารธุรกิจ ทั้งเชิงกว้างและในเชิงลึก มีความเป็นสากล มีความคิด และทักษะในการบริหารทางธุรกิจ ภายใต้บริบทของการดำเนินงานในปัจจุบัน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปพัฒนา และบริหารองค์การให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวที่ทันต่อสถานการณ์โลก การแข่งขันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ และแนวความคิดในการบริหารธุรกิจแขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความคิดด้านการบริหารองค์การในแง่ต่างๆรวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่จะนำไปพัฒนาการดำเนินงานองค์การ
 2. มีทักษะการบริหารจัดการ ให้เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
 3. มีแนวความคิด และพัฒนาความเป็นผู้นำในการเป็นผู้บริหารธุรกิจ
 4. มีทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเน้นความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบและแบบแผน
 5. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทำงานสายงานบริหารในทุกอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศด้านตะวันออก โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิเช่น

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น

นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 2 (English Program) จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 240,000.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 80,000.- บาท
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก1 ก2 และ แผน ข จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000.- บาท

แผน ก 1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)  
  1) หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)  
  1) หมวดปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  2) หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  4) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  5) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
    
แผน ข  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี) โครงสร้างของหลักสูตร  
  1) หมวดปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  2) หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  4) หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  5) หมวดวิชาศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560