หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 1 , แผน ก 2 และ แผน ข

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration Program in Business Administration
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : M.B.A. (Business Administration)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้หลักการ และทฤษฎีทางบริหารธุรกิจ ทั้งเชิงกว้างและในเชิงลึก มีความเป็นสากล มีความคิด และทักษะในการบริหารทางธุรกิจ ภายใต้บริบทของการดำเนินงานในปัจจุบัน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปพัฒนา และบริหารองค์การให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวที่ทันต่อสถานการณ์โลก การแข่งขันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ และแนวความคิดในการบริหารธุรกิจแขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความคิดด้านการบริหารองค์การในแง่ต่างๆรวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่จะนำไปพัฒนาการดำเนินงานองค์การ
 2. มีทักษะการบริหารจัดการ ให้เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
 3. มีแนวความคิด และพัฒนาความเป็นผู้นำในการเป็นผู้บริหารธุรกิจ
 4. มีทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเน้นความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบและแบบแผน
 5. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทำงานสายงานบริหารในทุกอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศด้านตะวันออก โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิเช่น

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 2 (English Program) จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 240,000.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 80,000.- บาท
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก1 ก2 และ แผน ข จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000.- บาท
แผน ก 1
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)  
    1) หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ก 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)  
    1) หมวดปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
    2) หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
    4) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
    5) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
       
แผน ข  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี) โครงสร้างของหลักสูตร  
    1) หมวดปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
    2) หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
    4) หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
    5) หมวดวิชาศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560