หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แผน ก1 และแผน ก2

ปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Materials Innovation
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (นวัตกรรมวัสดุ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Materials Innovation)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Materials Innovation)

     สร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการศึกษาวิจัยทางวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีทั้งพื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง และปลูกฝังให้ผู้เรียนริเริ่มการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีความคิดริเริ่ม และสามารถเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อทำงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
  2. เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และมีความเข้าใจในกระบวนการที่จะนำผลงานวิจัยมาประยุกต์สร้างเป็นนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  1. นักวิจัยและพัฒนาวัสดุนวัตกรรม ออกแบบการผลิต และควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิก โลหะ พอลิเมอร์และยาง รวมทั้งวัสดุผสม เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
  2. นักวิชาการและนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุนวัตกรรม
  3. ผู้ประกอบการอิสระ
  4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท
แผน ก1
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ก2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
    3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ พ.ศ. 2560