หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาโท สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ:Master of Arts Program in International Development
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ :ศศ.ม. (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Arts Program (International Development)
ชื่อย่อ :M.A. (International Development)

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งตอบสนอง ความต้องการ ในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในหลักวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการวางแผน การบริหารทรัพยากร การพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติและคุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนาในท้องถิ่นของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนากระแสหลักของโลก แนวนโยบายของรัฐและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในมิติด้านการพัฒนา การจัดการทรัพยากร การจัดการความขัดแย้งและปฏิบัติการของการสนับสนุนนโยบายและการระดมทุนระหว่างประเทศ ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติรวมทั้งมีทัศนคติ ในเรื่องการเป็นประชากรของภูมิภาค
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณและสร้างผลงานวิจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

     มหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยผู้จบการศึกษาสามารถทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ หรือ หน่วยงานของรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานในต่างประเทศด้านการพัฒนา เป็นต้น

  • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก1 และ ก2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 320,000.- บาท
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 80,000.- บาท 

แผน ก1
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    
แผน ก2  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
  1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

Social Media

MFUconnect