รับสมัคร ผู้ขอรับทุนทุนการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดย บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (ทุนต่อเนื่องตลอดการศึกษา)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เปิดรับทุนใหม่เป็นกรณีพิเศษใน “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด-19” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา 

.
**คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
สำนักวิชาการจัดการ (สาขาบัญชี)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์)
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

.
มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน มุ่งมั่นตั้งใจศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80 ขึ้นไป

.
เป็นผู้สูญเสียบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด-19 (มีสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตจากโควิด)
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯได้
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ  ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

.
***ระยะเวลาการรับสมัคร
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่ http://thaicity4social.com/ และส่งเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครทุนการศึกษาในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg ได้ทางอีเมล CSR@Thaicity.co.th ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เท่านั้น 

.

**** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปรียาพร พรหมมา ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186 หรือ scholarship.sdad@mfu.ac.th

.

***** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/10954.html

 |   |  มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส  |  634 ครั้ง