คณะผู้บริหาร

อธิการบดี


รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ

 

รองอธิการบดี


นางพรทิพย์ ภูติโยธิน

 

ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์

 

รศ. ดร.นันทนา คชเสนี

 

ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

 

ดร. พนม วิญญายอง

 

ดร. พรรณรวี พรหมนารท

 

ดร. ต่อพันธ์ ทันดร

 

ที่ปรึกษาอธิการบดี


นายจิโรจน์ สุภาพพงศ์

 

นายโอภาส เขียววิชัย

 

นายขจร จิตสุขุมมงคล

 

รศ. ทพ นพ.
ดร. สิทธิชัย ทัดศรี

 

รศ. สุปราณี อัทธเสรี

 

นายชยธวัช อติแพทย์

 

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

 

ผศ. ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์

 

ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส

 

ผศ. ดร. ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

 

ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์

 

ดร. พฤทธิ์ พุฒจร

 

ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล

 

ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์

 

ผศ. ดร. สุวรรณา เดชาทัย

 

ดร. อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

 

คณบดี


ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย
คณบดี
สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

ผศ. ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

ดร. ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
คณบดี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

ดร. ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
คณบดี
สำนักวิชาการจัดการ

 

ผศ. ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์
คณบดี
สำนักวิชานิติศาสตร์

 

ผศ. ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ
คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

รศ. ดร. ชมนาด พจนามาตร์
คณบดี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร
คณบดี
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 

พลโท ศ. เกียรติคุณ
นพ.นพดล วรอุไร
คณบดี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
คณบดี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

รศ. ดร. นันทนา คชเสนี
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาจีนวิทยา

 

รศ. ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

 

ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ
รักษาการแทนคณบดี
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

 

ผู้อำนวยการ


อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดร. ต่อพันธ์ ทันดร
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

 

ผศ. ดร. สยาม ภพลือชัย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

นางดาวนภา สุยะนนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 

รศ. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
รักษาการแทนผู้อํานวยการ
ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง