รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 884 คน เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่การบริการทางการศึกษา การบริการทางการวิจัย การบริการชุมชน การบริการทางการแพทย์ และการบริการหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมีผลสำรวจความพึงพอใจดังนี้

ภารกิจหลัก

คะแนนเฉลี่ย

การบริการทางการศึกษา
เช่น การให้บริการของ ส่วนทะเบียนและประมวลผล, สำนักงานบัณฑิตศึกษา, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด), ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น

4.27

การบริการทางการวิจัย
เช่น การให้บริการของส่วนบริหารงานวิจัย, ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เป็นต้น

4.20

การบริการชุมชน
เช่น การให้บริการของศูนย์บริการวิชาการ เป็นต้น

4.23

การบริการทางการแพทย์
เช่น การให้บริการของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Wellness Center เป็นต้น

4.23

การบริการหน่วยงานสนับสนุน
เช่น การให้บริการของส่วนประชาสัมพันธ์; ส่วนการเงินและบัญชี, ส่วนอาคารสถานที่, ส่วนการเจ้าหน้าที่, ส่วนพัสดุ, ส่วนนโยบายและแผน, ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ เป็นต้น

4.24

การบริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

4.29

เกณฑ์การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ

  • คะแนน 0.01 - 1.50 หมายถึง ระดับ 1 (คุณภาพการให้บริการต้องปรับปรุงเร่งด่วน)
  • คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับ 2 (คุณภาพการให้บริการต้องปรับปรุง)
  • คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับ 3 (คุณภาพการให้บริการระดับพอใช้)
  • คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับ 4 (คุณภาพการให้บริการระดับดี)
  • คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับ 5 (คุณภาพการให้บริการระดับดีมาก)