โครงการสร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 2 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  มิตกิตติ  อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกให้บริการวิชาการ โครงการสร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 2 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย


โดยได้รับเกียรติจาก ด.ต.สมเด็จ  ปาสาเนย์ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 กล่าวต้อนรับ ในการออกให้บริการวิชาการในครั้งนี้


กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  มิตกิตติ  อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะบุคลากรทางด้านสุขภาพเล็งเห็น ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดทำโครงการสร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ที่มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างสุขอนามัยที่ดี การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมโภชนาการ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็กวัยเรียน การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปาก การทำความสะอาดร่างกาย และการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้เด็กในถิ่นทุรกันดารมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง รวมทั้งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ   ที่เหมาะสมต่อไป

ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนชั้น ป. 1- 6 โดยแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

ฐานที่ 1 ร่างกายของฉัน

       1.1 ทำความสะอาดร่างกาย (อาบน้ำ สระผม)

       1.2 การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย/ร่างกายของฉัน

   ฐานที่ 2 ล้างมือและแปรงฟัน

   ฐานที่ 3 การประเมินการเจริญเติบโตและส่งเสริมโภชนาการ 

   ฐานที่ 4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 โดยกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากน้องๆ เป็นอย่างดี กว่า 90 คน

#SMART_CAS

#CASMFU

#MFUToday

#MFUCONNECT

 

 

 

 

  • 202 ครั้ง