ขอเรียนเชิญ นักกฎหมาย หน่วยงานราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

Telecommunications  Law
เปิดรับสมัคร  Hybrid Event  เริ่มเรียน 26 พ.ย. - 18 ธ.ค.  2565

หลักสูตรระยะสั้นรายวิชา กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม
หลักสูตร  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวน 3 หน่วยกิต


Topic : 
- ศึกษาข้อบังคับระหว่างประเทศและกฎหมายอวกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานธุรกิจโทรคมนาคม
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต


วัตถุประสงค์  
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายโทรคมนาคม และได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถเก็บสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต 


สถานที่ดำเนินการรูปแบบ Hybrid  
ณ ห้อง 307/2 อาคาร C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 


อัตราค่าลงทะเบียน    
1.อัตรา 4,000 บาท ต่อท่าน (ไม่เก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต)
2.อัตรา 4,500 บาท ต่อท่าน (เก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต)


สมัครได้ที่   bit.ly/3SKpIXG
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร  https://bit.ly/3zz7JN3
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ ตารางเรียน   https://bit.ly/3gP0uKo


ปิดรับสมัครวัน์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

 

  • 442 ครั้ง