มฟล.จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นศ.แพทย์ ปี 4 - ด้านหลักสูตรมุ่งสู่สากลตามเกณฑ์ WFME

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์  ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 พร้อมก้าวสู่การศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก – ด้านหลักสูตรมุ่งสู่สากลตามเกณฑ์  WFME : องค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เป็นรุ่นที่ 3 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยนักศึกษาแพทย์ที่เข้าพิธีได้ผ่านการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานด้านปรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายแล้ว เตรียมก้าวสู่การศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเตือนใจนักศึกษาแพทย์ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมา ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วยตลอดจนญาติ และยอมรับในพันธะสัญญาในการประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษา

              นพ. นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา จึงเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2556 เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

              และเมื่อเร็วๆ นี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับการตรวจประเมิน ด้วยเกณฑ์ WFME ซึ่งย่อมาจาก WFME : World Federation for Medical Education เป็นองค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก โดยโรงเรียนแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้ ผู้จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกา และมฟล.ได้รับการตรวจประเมินแล้วจากรายงาน หลักฐาน ตลอดจนการสัมภาษณ์ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานระดับสากลหรือไม่ ซึ่ง มฟล.ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานแล้ว และยังมีสิ่งที่ต้องเนินการเพื่อมาตรฐานดังกล่าวไปจนกระทั่งมีนักศึกษาแพทยศาสตร์รุ่นแรกจบการศึกษาและทำงาน ซึ่งขณะนี้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ก่อนจะพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนำหลักสูตรแพทยศาสตร์ มฟล.เข้าสู่ระดับสากล

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1182 ครั้ง