นิติศาสตร์ มฟล. จัดแข่งขันกีฬา “ลูกรพีเกมส์” เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษานิติศาสตร์ภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “ลูกรพีเกมส์” (นิติศาสตร์ภาคเหนือ) ครั้งที่ 13 ระหว่างกลุ่มนักศึกษานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยมีคณะและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคเหนือ 9 มหาวิทยาลัย มีผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เป็นนักกีฬามาเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน มีพิธีเปิดการแข่งขันและงานเลี้ยงรับรองในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

     “ในนามสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาลูกรพีเกมส์ (นิติศาสตร์ภาคเหนือ) ครั้งที่ 13 โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษานิติศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่มาเข้าร่วมงานฯ มากกว่า 500 คน มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เปตอง วอลเลย์บอล และ E-sport เกมส์ ROV”

      “ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนอาคารสถานที่ วงดนตรีประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ (Libra Band) ชมรมนาฏศิลป์ไทย ชมรมแม่ฟ้าคฑากร ชมรม Dancing and Acting Club ที่จัดการแสดงในพิธีเปิด คณะกรรมการจัดงานฯ และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ขออวยพรให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประสบสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขัน

     ทั้งนี้ มีคณะและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคเหนือ 9 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยพะเยา

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    โดยในพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ อาคาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium) ทาง มฟล. ได้ส่งมอบหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันให้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปี 2568 ต่อไป

.

คลิก ชมภาพการแข่งขันวันที่ 26 มกราคม

คลิก ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันและงานเลี้ยงรับรอง

คลิก ชมภาพการแข่งขันวันที่ 28 มกราคม

คลิก ชมภาพกพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 28 มกราคม

.

  • 215 ครั้ง
  • #สำนักวิชานิติศาสตร์