ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด ปีที่ 9

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัด ปีที่9 (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดในสถานการณ์ทางกีฬาและนันทนาการ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงของเชิญชวนนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอิ่นของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

 • นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจทั่วไป                                        6,000 บาท/ท่าน
 • อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติ ทางสาขากายภาพบำบัดขอ
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประจำปีการศึกษา 2561 และศิษย์เก่ามหมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       5,500 บาท/ท่าน

 

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 6386  ( 08 9225 6558

LINE ID : academic.mfu 

           สมัครออนไลน์    ตรวจสอบรายชื่อ

 

 • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 • กำหนดการ
 • เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
 • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
 • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัตฺฯ
 • 2497 ครั้ง