ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อเครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนนำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ ๒)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนนำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ตามประกาศลงวันที่๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

จึงขอประกาศผลให้ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนนำไฟฟ้า ยี่ห้อ QUORUM รุ่น Q๑๕๐RE จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น๕๗๔,๕๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

  • 1014 ครั้ง