ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเบเกอรี่เบื้องต้น (ขนมปังและคุกกี้)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

           ด้วย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เบเกอรี่เบื้องต้น (ขนมปังและคุกกี้)" โดยกำหนดจัดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง S4-120 และ 124 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 (S4)) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านเทคนิคการทําเบเกอรี่เบื้องต้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็น อาชีพ หรือต่อยอดความรู้ต่อไปได้ และเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะด้านการทําเบเกอรี่มากยิ่งขึ้น นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชําระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ

เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • กำหนดการ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

  • 3892 ครั้ง