มฟล.ต้อนรับ San Pedro College หารือร่วมมือสาขาวิชาด้าน สุขภาพ-เครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


    
             ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนจาก San Pedro College นำโดย อธิการบดี  Sr. Aida T. Frencillo, O.P. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยคณะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยครอบคลุมถึงการทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้ มฟล. โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ San Pedro College ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง


| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 195 ครั้ง