หน่วยงานเกี่ยวกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน่วยงานสนับสนุนอย่างรอบด้านในการดูแลกับนักศึกษาทุกระดับชั้น หากผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน สามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้

' 0 5391 6376-7  * sdad@remove-thismfu.ac.th 4  studentaffairs.mfu.ac.th


รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย


 • ฝ่ายหอพักนักศึกษา
  อำนวยความสะดวกในการเข้าพักอยู่อาศัย และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย
  0-5391-7105
   
 • ฝ่ายทุนการศึกษา
  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในทุกระดับ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การให้ทุนประเภทต่างๆ
  • 0-5391-6381-2 (กยศ. กรอ.)
  • 0-5391-6186-7 (ทุนการศึกษา)

' 0 5391 6544-5  * reg@remove-thismfu.ac.th 4 reg.mfu.ac.th


รับผิดชอบการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กำลังศึกษา จนถึงสำเร็จการศึกษา โดยให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริการข้อมูลทางการศึกษา งานบริการรับชำระค่าธรรมเนียม งานปฏิทินการศึกษา งานระเบียนการศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ


 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  ทำหน้าที่จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การศึกษา งานแนะแนว เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทุกระดับ
  0-5391-6103 admission@mfu.ac.th

' 0 5391 6315-6  * library-help-desk@remove-thismfu.ac.th 4  library.mfu.ac.th


ให้บริการสื่อการศึกษา ทั้งหนังสือเรียน หนังสือวิชาการ หนังสือนอกเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และยังพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถค้นคว้าและให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

' 0 5391 6366  * internship@remove-thismfu.ac.th 4  placement.mfu.ac.th


ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ

' 0 5391 6026  * global@remove-thismfu.ac.th 4  global.mfu.ac.th


มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมืออันดีหลากหลายด้านกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวมทั้งดูแล ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

' 0 5391 6920  * building@remove-thismfu.ac.th 4  building.mfu.ac.th


รับผิดชอบดูแลด้านอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และดูแลการจราจรและการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย

 • ศูนย์ลำดวน
  ศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ ประสานงาน และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ต้องการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือสาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   0-5391-6999

' 0 5391 7020  * bookcenter@remove-thismfu.ac.th  4  www.facebook.com/mstoremfu


จัดจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ ตำราเรียน เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

' 0 5391 7563  * hospital@remove-thismfu.ac.th 4  imh.mfu.ac.th


ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยทำการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ห้องฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกผิวหนัง คลินิกเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์บริบาลผู้สูงวัย ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม-ครอบแก้ว) แพทย์แผนไทยประยุกต์ (นวด-ประคบ-อบสมุนไพร) เป็นต้น

' 0 5391 7820  * sport-complex@remove-thismfu.ac.th 4  sportcomplex.mfu.ac.th


ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และคำปรึกษาด้านกีฬาและสุขภาพครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี โดยมีทั้งสถานที่ในร่มและกลางแจ้ง เช่น สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเปตอง สนามแบดมินตัน สนามตะกร้อ ฟิตเนส เป็นต้น

' 0 5360 3600  * wanasom@remove-thismfu.ac.th ​​​​​​​


มหาวิทยาลัยเปิดบริการห้องพักให้สำหรับบุคคลทั่วไปในหลายรูปแบบ ท่านผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลาน หรือมาอบรมสัมมนา สามารถใช้บริการห้องพักได้


 • วนาศรม : ห้องพักในบรรยากาศรีสอร์ท
  0-5360-3600 wanasom@remove-thismfu.ac.th
   
 • วนาเวศ : ห้องพักมาตรฐาน
  0-5391-7070 wanawes@remove-thishotmail.com
   
 • บ้านพักรับรอง
  0-5391-7470