หน่วยงานเกี่ยวกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน่วยงานสนับสนุนอย่างรอบด้านในการดูแลกับนักศึกษาทุกระดับชั้น หากผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน สามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้

โทรศัพท์. 0-5391-6376-7 อีเมล: sdad@mfu.ac.th


รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย


 • ฝ่ายหอพักนักศึกษา
  อำนวยความสะดวกในการเข้าพักอยู่อาศัย และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย
  0-5391-7105
   
 • ฝ่ายทุนการศึกษา
  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในทุกระดับ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การให้ทุนประเภทต่างๆ
  • 0-5391-6381-2 (กยศ. กรอ.)
  • 0-5391-6186-7 (ทุนการศึกษา)

0-5391-6370 reg@mfu.ac.th


รับผิดชอบการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กำลังศึกษา จนถึงสำเร็จการศึกษา โดยให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริการข้อมูลทางการศึกษา งานบริการรับชำระค่าธรรมเนียม งานปฏิทินการศึกษา งานระเบียนการศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ


 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  ทำหน้าที่จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การศึกษา งานแนะแนว เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทุกระดับ
  0-5391-6103 admission@mfu.ac.th

0-5391-6336 library-help-desk@mfu.ac.th


ให้บริการสื่อการศึกษา ทั้งหนังสือเรียน หนังสือวิชาการ หนังสือนอกเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และยังพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถค้นคว้าและให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

0-5391-6366 internship@mfu.ac.th


ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ

0-5391-6026 inter@mfu.ac.th


มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมืออันดีหลากหลายด้านกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวมทั้งดูแล ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

0-5391-6803 building@mfu.ac.th


รับผิดชอบดูแลด้านอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และดูแลการจราจรและการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย

 • ศูนย์ลำดวน
  ศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ ประสานงาน และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ต้องการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือสาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   0-5391-6999

0-5391-7020 bookcenter@mfu.ac.th


จัดจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ ตำราเรียน เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

0-5391-7563


ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยทำการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ห้องฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกผิวหนัง คลินิกเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์บริบาลผู้สูงวัย ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม-ครอบแก้ว) แพทย์แผนไทยประยุกต์ (นวด-ประคบ-อบสมุนไพร) เป็นต้น

0-5391-7821


ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และคำปรึกษาด้านกีฬาและสุขภาพครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี โดยมีทั้งสถานที่ในร่มและกลางแจ้ง เช่น สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเปตอง สนามแบดมินตัน สนามตะกร้อ ฟิตเนส เป็นต้น

0-5360-3600 wanasom@mfu.ac.th


มหาวิทยาลัยเปิดบริการห้องพักให้สำหรับบุคคลทั่วไปในหลายรูปแบบ ท่านผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลาน หรือมาอบรมสัมมนา สามารถใช้บริการห้องพักได้


 • วนาศรม : ห้องพักในบรรยากาศรีสอร์ท
  0-5360-3600 wanasom@remove-thismfu.ac.th
   
 • วนาเวศ : ห้องพักมาตรฐาน
  0-5391-7070 wanawes@remove-thishotmail.com
   
 • บ้านพักรับรอง
  0-5391-7470