หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ :บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
ชื่อย่อ :B.A. (Tourism Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย และต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการศักยภาพสูงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของชุมชนตามวิถีถิ่นสู่ระดับนานาชาติ และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่มีความโดดเด่นเชิงพื้นที่ ส่งเสริมมีความเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความเป็นพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการจัดการการท่องเที่ยวในระดับสากล ประกอบกับส่งเสริมนโยบายของจังหวัดเชียงราย ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มรดกแผ่นดิน และการใช้สมุนไพร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. สามารถคิดริเริ่มและจัดตั้งธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  2. ประยุกต์ใช้แนวคิดคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  3. ประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีคุณภาพ
  4. เป็นผู้นำที่มีความคิดเชิงบวก มีทักษะรอบด้าน มีความพร้อมในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

     บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถทำงานได้ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่นสามารถทำงานได้ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ องค์การการท่องเที่ยวโลก ในขณะภาคเอกชน สามารถทำงานได้แผนกต่าง ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจไมซ์ ธุรกิจร้านอาหาร มัคคุเทศก์อาชีพ สมาคมต่าง ๆ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

  1. มีความสามารถในการผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  2. มีความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีทักษะรอบด้าน มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบสูง ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณท่องเที่ยวโลก และและสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
  3. มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการตามมาตรฐานการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร126 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ90 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ24 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ36 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ15 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ15 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 29 มิ.ย. 64