ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามประกาศเรื่อง การรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 และฉบับเพิ่มเติมนั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน ดังนี้

  1. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    • อาจารย์ แพทย์หญิงภิรมณ ชัยรัตนาวรรณ
  2. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
    • อาจารย์ นายแพทย์ปัณณธร รัตน์ประสาทพร

 

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 266 ครั้ง