อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยระดับโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 3 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเชิญจาก Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of Michigan ในฐานะ Visiting Professor สอนในรายวิชา ESH 796 Public Health in ASEAN ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ School of Public Health ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญจาก University of Michigan ในฐานะ Visiting Professor ของ School of Public Health

University of Michigan เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ถูกจัดเป็นลำดับที่ 14 ของโลก ใน World Reputation Rankings 2016 โดย Times Higher Education World University Rankings จึงนับเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง และยืนยันถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก และมีทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษานานาชาติให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อ จนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยระดับโลก

ที่มา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 655 ครั้ง