เชิญอาจารย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำหรับคณาจารย์ที่สนใจการสอนแบบใหม่โดยใช้ เว็บไซต์/e-Learning

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
" หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle "

ระบบการบ้าน Assignments , ระบบติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน , ระบบปฏิทินนัดหมาย Calendars & Events , การจัดการระบบข้อสอบ Quiz , ระบบจัดการผลการเรียน/คะแนนของผู้เรียน

โดยวิทยากร คุณกษิติ พันธุ์ถนอม

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีในการผลิตสื่อการสอน
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้ก้าวทันนวัตกรรมการเรียนรู้่ในโลกปัจจุบัน

ร่วมอบรมได้ที่ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 –16.30 น.

ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียม Labtop มาเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วยตนเอง
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 –17 กุมภาพันธ์ 2560
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-916-522

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 681 ครั้ง