มฟล. เข้ารับรางวัล “องค์กรคุณธรรม” และ “บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับรางวัล “องค์กรคุณธรรม” พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เข้ารับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม” ประจำปี 2566 จัดงานโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมคนดีศรีเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มอบรางวัลโดย พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภายในงานมีการมอบรางวัลจำนวน 348 รางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  คนดีศรีล้านนา บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม องค์กรคุณธรรม สาขาปฎิบัติงานดีเด่น และกลับใจ ได้ดี โดยได้รับเกียรติจากนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดงาน และนายเมธา นาคะ ประธานชมรมคนดีศรีเชียงรายกล่าวถวายรายงานเบิกตัวผู้เข้ารับรางวัล 

 |   |  320 ครั้ง