ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามด้านเว็บไซต์ (Web Application Firewall) โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามด้านเว็บไซต์ (Web Application Firewall)จำนวน ๑ งาน ตามประกาศลงวันที่๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

จึงขอประกาศผลให้ บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามด้านเว็บไซต์ (Web Application Firewall)จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 321 ครั้ง