ชมรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ มฟล. จัดพิธีไหว้ครูภูมิผญ๋าศิลปะการแสดงล้านนาไทย ครั้งที่ 16

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง และ ชมรมนาฏศิลป์ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด “พิธีไว้ครูภูมิผญ๋าศิลปะการแสดงล้านนาไทย ครั้งที่ 16” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มฟล. เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณของครูผู้ก่อเกิดการดนตรี-นาฏศิลป์ไทย รวมถึงพ่อครูแม่ครูผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งของไทยและล้านนา การไหว้ครูเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของผู้เป็นศิษย์ อันเป็นการแสดงเจตจำนงว่าจะอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงล้านนาไทยเหล่านี้เอาไว้ และจะเผยแพร่การแสดงอันงดงามไม่ว่าจะเป็นการดนตรี การร้อง การละเล่น การฟ้อนรำ ให้ออกไปสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลก โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม ทั้งพ่อครูแม่ครู ศิลปิน ช่างฟ้อน นักเรียนศิลปะการแสดงจากชุมชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ต่างพร้อมใจเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ลำดับพิธีการ ในช่วงเช้าเป็นพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีทางพระพุทธศาสนา จากนั้นเป็นพิธีโยงครู โดยมีพระอาจารย์สมคิด ชมพูศรี กล่าวเชิญครู และมีพ่อครูแม่ครูเป็นผู้โยงครูในแขนงต่างๆ ดังนี้ พ่อครูสิงห์แก้ว วงค์มูล โยงครูซอ, แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ โยงครูซอ, พ่อครูบุญชม วงค์แก้ว โยงครูปี่พาทย์ล้านนา, พ่อครูแก้วมา ใจจุมปา โยงครูกลองปู่จา, แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ โยงครูฟ้อนพื้นบ้านล้านนา, พ่อครูมงคล เสียงชารี โยงครูกลองสะบัดชัยโบราณ, อาจารย์พรหมเมศวร์ สรรพศรี โยงครูดนตรีไทย, พ่อครูบุญรัตน์ ดอนลาว โยงครูกลองปู่จา, อาจารย์รัตนา ตาแปง โยงครูกลองสะบัดชัย เมื่อโยงครูและกล่าวถวายบูชาครูเสร็จแล้ว พระอาจารย์สมคิดเป็นผู้กล่าวลาครู โดยในช่วงท้ายเหล่าพ่อครูแม่ครูได้ผูกข้อไม้ข้อมืออวยชัยให้พรแก่เหล่านักเรียนศิลปะการแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคล และฝากฝังให้สืบสานดนตรีนาฏศิลป์ไทยล้านนาเอาไว้ต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 744 ครั้ง