มฟล. ได้รับการจัดลำดับ ม.สีเขียว ลำดับที่ 206 จาก 719 แห่งทั่วโลก

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ UI Green Metric World University Ranking  ประกาศลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในลำดับที่ 206 จาก 719 แห่งทั่วโลก และได้ลำดับที่ 10 จาก 32 แห่ง ของมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา  5  แห่ง (2017: 27 สถาบัน 2018 32 สถาบัน) โดย 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในไทยได้แก่

ลำดับที่ 1 ในไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ 2 ในไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ 3 ในไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 4 ในไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ลำดับที่ 5 ในไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำดับที่ 6 ในไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ลำดับที่ 7 ในไทย มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ 8 ในไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับที่ 9 ในไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับที่ 10 ในไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI Green Metric World University Ranking  องค์กรที่จัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนทั้งโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสีย น้ำ การขนส่ง และการศึกษางานวิจัย เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2013 จวบจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถรักษามาตรฐานและช่วงคะแนนด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกและมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม

UI Green Metric World University Ranking คือการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia: UI)

เกณฑ์การจัดอันดับของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: greenmetric.ui.ac.id/detailnegara2018/

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 4001 ครั้ง