มฟล. รับสมัครแพทย์ เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรม 'แพทย์ประจำบ้าน' ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครแพทย์ เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 1. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.1)
  • (1) พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (2) พยาธิวิทยาคลินิก
  • (3) เวชศาสตร์บริการโลหิต
  • (4) เวชศาสตร์ครอบครัว
 2. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.2)
  • (1) จิตเวชศาสตร์
  • (2) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  • (3) นิติเวชศาสตร์
  • (4) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  • (5) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • (6) เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • (7) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • (8) อายุรศาสตร์โรคเลือด
 3. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.1)
  • (1) กุมารศัลยศาสตร์
  • (2) ประสาทศัลยศาสตร์
  • (3) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
  • (4) ศัลยศาสตร์
  • (5) ศัลยศาสตร์ทรวงอก
  • (6) รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • (7) วิสัญญีวิทยา
  • (8) เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • (9) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.2)
  • (1) กุมารเวชศาสตร์
  • (2) ประสาทวิทยา
  • (3) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
  • (4) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
  • (5) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)
  • (6) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
  • (7) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
  • (8) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
  • (9) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
  • (10) เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว)
  • (11) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • (12) โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • (13) ออร์โธปิดิกส์
  • (14) อายุรศาสตร์
 5. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.3)
  • (1) จักษุวิทยา
 6. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.4)
  • (1) ตจวิทยา
  • (2) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 7. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 3
  • (1) กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • (2) กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
  • (3) กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
  • (4) กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • (5) กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
  • (6) กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • (7) กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • (8) กุมารเวชศาสตร์โรคไต
  • (9) กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
  • (10) กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • (11) กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
  • (12) กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
  • (13) กุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ
  • (14) จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
  • (15) จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • (16) ตจพยาธิวิทยา
  • (17) พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
  • (18) โลหิตพยาธิ
  • (19) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  • (20) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
  • (21) รังสีร่วมรักษาของลำตัว
  • (22) รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  • (23) การระงับปวด
  • (24) วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
  • (25) วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
  • (26) วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
  • (27) ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • (28) ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • (29) ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  • (30) ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
  • (31) เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • (32) เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • (33) เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
  • (34) ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
  • (35) โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
  • (36) โภชนศาสตร์คลินิก
  • (37) เวชบำบัดวิกฤต
  • (38) เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
  • (39) อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • (40) อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
  • (41) อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • (42) อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • (43) อายุรศาสตร์โรคไต
  • (44) อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  • (45) อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • (46) อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • (47) อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • (48) อายุรศาสตร์การนอนหลับ 

ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่างๆและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   โทรศัพท์ 0 5391 6566

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 3017 ครั้ง