มฟล. ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย-เมียนมา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

             เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรม The 2nd Myanmar-Thailand Higher Education Institutions Leadership and Networking Programme เพื่อกระชับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยแต่ละปีจะจัดกิจกรรม 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกจัดกิจกรรมในไทย ซึ่งปีนี้จัดไปแล้วเมื่อพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำหรับช่วงที่สอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และ Mawlamyine University โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยไทยและเมียนมาร์เข้าร่วม 

              ทั้งนี้กิจกรรมได้เริ่มจากการนำเสนอถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมาที่ยาวนานถึง 71 ปี ทั้งยังมีโปรเจกซ์ต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำย่างกุ้งจัดขึ้นมาเพื่อส่งเสิรมความร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากนั้นคณะจึงเป็นการเยี่ยมมหาวิทยาลัย Mawlamyine University เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในเมียนมา 

              นอกจากนี้การพัฒนาเครือข่ายดังกล่าว ยังมีกิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเมียนมา หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนมีการเวิร์คชอปเกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลหรือการจัดการสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 54 ครั้ง