ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงย้ายถังน้ำมัน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงย้ายถังน้ำมัน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

               งานจ้างปรับปรุงย้ายถังน้ำมัน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง                                   

                  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 157 ครั้ง