ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านเครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว                  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ออโธพิเซีย จำกัด โดยเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ประกอบด้วย

๑. เครื่องมือผ่าตัดMini External Fixator Set ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายจำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ ออโธพิเซีย รุ่น ออโธพิเซีย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. เครื่องมือผ่าตัด Small External Fixator Set ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ ออโธพิเซีย รุ่น ออโธพิเซีย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. เครื่องมือผ่าตัด Standard External Fixator Set ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ ออโธพิเซีย รุ่น ออโธพิเซีย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

                                                 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

(นางพรทิพย์  ภูติโยธิน)

รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 149 ครั้ง