มฟล. หนุนส่งเสริมศักยภาพด้านการนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) จัดอบรมหัวข้อ "การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์" โดยวิทยากร คุณเบญจ์ ไทยอาภรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อเพื่อการนำเสนอ เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนมากทั้งผู้บริหารระดับสูง บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ ห้อง MI210 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่มา: สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม