ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๘ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

 

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อดังกล่าว จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวข้างต้น

 

     ประกาศ ณวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 480 ครั้ง