ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดอบรมคอมพิวเตอร์ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop" เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1) เนื่องจากตลาดแรงงานปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่นอกจากมีความรู้เฉพาะทางแล้ว ยังต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถหลากหลายด้าน และความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็มีความจำเป็นอย่างมากในยุคนี้ ดังนั้นส่วนจัดหางานฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลากหลายด้าน รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับทั้งนักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างโอกาสในการพิจารณารับเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บรรพจณ์ โนแบ้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. เป็นวิทยากร

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 643 ครั้ง