ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด จำนวน ๒๖๓ อัตรา ระยะเวลา ๓๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Kittiyakan Khamsingnog | อ่านข่าวทั้งหมด 66 ครั้ง