ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เรียนฟรี! กับศิลปินชั้นครู

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยหลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน 2) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และ 3) ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดับ จะได้รับใบประกาศการสำเร็จการศึกษาที่รับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่าง

- รายละเอียดหลักสูตร 

- เอกสารกำหนดการ

- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 

- ลงทะเบียนสมัครออนไลน์

- เอกสารใบสมัครในกรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 718 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการ