มฟล. จัดสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 14 ครูแนะแนวจากทั่วประเทศร่วมล้น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลหลักสูตร และการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระหว่างครูแนะแนว บล็อกเกอร์การศึกษา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยในการสัมมนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากครูแนะแนวจากโรงเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมกว่า 100 คน พิธีเปิดกิจกรรมมีขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
.
การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นตามที่ปัจจุบันการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการด้วยระบบ TCAS ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย รอบที่ 1 ระบบ Portfolio รอบที่ 2 ระบบโควตาภูมิภาค/โครงการพิเศษ รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน (Admissions 1 และ 2) รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ เป็นผลให้นักเรียนต้องเรียนรู้ระบบการรับเข้าศึกษา และศึกษารายละเอียดสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนมีความสนใจจะเข้าศึกษา อีกทั้งครูแนะแนวก็จำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ระบบการรับนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องไปถ่ายทอดแก่นักเรียนให้สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดและสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง    
.
อธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดนโยบายสำคัญประการหนึ่ง คือ 
“การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เป็นโอกาสของคนที่หากมีความต้องการเข้าศึกษาและมีความสามารถเพียงพอ จะต้องได้รับโอกาสในการเข้าศึกษา” จึงได้กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการรับนักศึกษาไว้น้อยที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาได้มีทางเลือก และทำให้นักศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีโอกาสเข้าศึกษาอย่างทั่วถึงกัน
.
สำหรับนโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งในการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกปัจจุบัน จึงได้กำหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในทุกสาขาวิชา มาตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอน และกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนภาษาที่ 3 คือ ภาษาจีนกลาง เพื่อรับกระแสจีนด้วยเช่นกัน
.
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจหลายประการ ทั้งในรูปของการบรรยายและการเยี่ยมชมสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนจริง เช่น การบรรยายระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยหัวหน้าส่วนทะเบียนและประมวลผล ที่จะชี้แจงทั้งภาพรวมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1-4 ทั้งรายละเอียดการับสมัครโครงการโควตาพิเศษ ทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อ การแนะแนวการศึกษาสำหรับเด็ก Gen Z โดยบล็อกเกอร์การศึกษา P-Dome.com ตลอดจนการแนะนำหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดให้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องจำลองปฏิบัติการการบิน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม รวมถึงเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนขอศูนย์กีฬา ห้องสมุด MFU Learning Space ห้องเรียน Virtual Classroom 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 336 ครั้ง