ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง สำนักวิชาการจัดการ
2 อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ สำนักวิชาการจัดการ
3 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ สำนักวิชาการจัดการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา สำนักวิชาการจัดการ
5 Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt สำนักวิชาการจัดการ
6 อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ สำนักวิชาการจัดการ
7 อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ สำนักวิชาการจัดการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ สำนักวิชาการจัดการ