ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง (ย้อนหลัง)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ปลอดเชื้อ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๖๖๔๐๐๓๐๐๐๑๔๙๐๐๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดควบคุมระบบการทำงานของลิฟต์ (TMS๕๐E EAP ๒๓๐V.REV๓.๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยน้ำกระดาษใช้แล้วทิ้ง จำนวน 100 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ตู้ (รถตู้รับรอง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๓,๔๐๐ ปก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลพยาบาล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวัตถุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Matichon E - library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗ เครื่อง ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) รหัสครุภัณฑ์ ๖๖๕๐๐๓๓๐๐๑๕๗๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องย่อยไมโครเวฟ (Microwave Digestion) จำนวน ๑ งาน รหัสครุภัณฑ์ ๖๖๙๕๐๒๓๐๐๑๔๘๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Universal Testing Machine รหัสครุภัณฑ์ ๖๖๓๕๐๓๔๐๐๑๔๕๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุความปลอดภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงขยายพื้นที่นั่งอ่านแบบเคาน์เตอร์บาร์ ชั้น ๔ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ Deionize water พร้อมระบบ Reverse Osmosis จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า/วิทยุ Rheostat ขนาด ๑๐๐ Ohm ๑.๘A จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องโครมาโตรกราฟี่แบบของเหลว

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้ง ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (7 พฤษภาคม 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหนังสือ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multi Function จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง/ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หลอดโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-๔๖๕๐ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TT_CPT Face Handpiece จำนวน ๑ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๒,๗๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบพัสดุ

ไม่พบข่าว