ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2 อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3 อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5 อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7 อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8 อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9 อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10 อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11 อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร