สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชานิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2546 เล่มที่ 120 ตอนที่ 25 ง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ที่มีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยหลักสูตรที่ร่างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตลอดจนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม นิติธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท


ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชั้น 2 อาคาร E2, 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
0 5391 6864, 0 5391 6858
0 5391 6857
law@mfu.ac.th
law.mfu.ac.th/