สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเคยทรงศึกษา วิชาชีพการพยาบาลและตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและ คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสหลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร

ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
0 5391 6869, 0 5391 6888
0 5391 6867
nursing@mfu.ac.th
nursing.mfu.ac.th